• ПОЧЕТНА
 • ЗНАК - ЗАБРАНА
  ЗНАК - ОБВРСКА
  ЗНАК - ОПАСНОСТ
  ЗНАК - ИНФОРМАЦИЈА
  ЗНАК - ПП ЗАШТИТА
  ЗНАК - КОМБ. ЗНАЦИ
  ЗНАК - ЕДУ
  ЗНАК - РАЗНО
  ПРВА ПОМОШ
  ГАЛАНТЕРИЈА
  ПРОПИСИ
 • РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА
 • ПЛАКАТИ - ПОСТЕРИ
  ШЕМИ - ЕВАКУАЦИЈА
 • ЕКОЛОГИЈА
 • ПОЧЕТНА ЗА НАС

   

  НИП Стопански Преглед основан 1991 год. Друштво со ограничена одговорност.


  Покрај другите активности има оддел за изработка на знаци за безбедност и здравје  при работата.


  Тие знаци ги изработуваме според постојната пракса мегународни споредбени производи а од неодамна усогласени и со правилникот за знаците за безбедност и здравје при работата сл. Весник на РМ бр.  127/2007


  Досега имаме изработувано скоро за сите поголеми фирми во РМ како и за фирмата Neptun Verlag од Минхен, Монтер од  Загреб и др.